Privacyverklaring NutSelect

NutSelect is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. NutSelect is onderdeel van de Connecthing Group. Persoonsgegevens kunnen binnen onze groep worden uitgewisseld en gecombineerd. Per organisatie kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacyverklaringen staan, vanwege de specifieke aard van de dienstverlening. Deze worden dan op de eigen webpagina’s of bij een specifieke dienst beschikbaar gesteld.

Contactgegevens
NutSelect
www.nutselect.nl
Princenhagelaan 13, 4813 DA BREDA

Pommeline van Eijden is de compliance officer van NutSelect. Zij is te bereiken via compliance@connecthing.nl

1. Inleiding

NutSelect biedt een platform dat derden (“Partners”) faciliteert in het bemiddelen in overeenkomsten tussen leveranciers van energie en aanverwante diensten (“Leverancier”) en een eindklant. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens NutSelect van Partners en Leveranciers verwerkt.

2.Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NutSelect als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Deze privacyverklaring ziet niet toe op de dienstverlening waar NutSelect exclusief optreedt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Bent u consument of een zakelijke klant en heeft u via een Partner van NutSelect een contract gesloten? U kunt hier terecht voor uw privacyvragen

3. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst met een Partner of Leverancier voor het leveren van een technologische oplossing “Platform” waarop Leveranciers proposities kunnen aanbieden die door Partners worden verkocht aan de eindklant.
 2. (Technisch) beheer van het Platform (inclusief) fraudebestrijding;
 3. Het verwerken van facturen, betalingen, terugvorderingen
 4. Klantenservice
 5. Het behandelen van geschillen, vragen en klachten van eindklanten in opdracht van de Leverancier
 6. CRM
 7. Marketing

De grondslagen van de gegevensverwerking zijn derhalve uitvoering van een overeenkomst (AVG Art. 6b) en gerechtvaardigd belang (AVG Art. 6f).

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor bovengenoemde doeleinden verwerkt NutSelect de volgende Persoonsgegevens van contactpersonen bij Leveranciers en Partners en van individuele medewerkers van de Partner die verkopen via het Platform (“Gebruikers”):

 1. Naam organisatie, reseller, leverancier
 2. Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)
 3. Financiële gegevens noodzakelijk voor facturatie en verloning
 4. Gegevens die zijn verstrekt in het kader van onboarding op het platform (due dilligence)
 5. Gebruikshistorie NutSelect platform
 6. Contacthistorie
 7. Aantallen bemiddelde overeenkomsten, gegenereerde uitval, gegenereerde klachten per Gebruiker
 8. Gespreksopnamen klantenservice

NutSelect legt eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s) en Apps, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website en App te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd. NustSelect verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

6. Uw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en NutSelect te vragen deze te vervangen, corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NutSelect. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar compliance@connecthing.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat NutSelect niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. In het geval van een weigering zal NutSelect altijd de reden noemen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u als u het idee heeft dat NutSelect niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

7. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NutSelect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via compliance@connecthing.nl.

9. Verstrekking aan derden

De door NutSelect verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist. Voorts zorgen wij ervoor dat opslag van uw persoonsgegevens alleen in de EER plaatsvindt.

Wel kan NutSelect zogenaamde verwerkers inschakelen om voor haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals systeembeheer, bedrijfsmiddelenbeheer etc. Deze organisaties werken in opdracht van Connecthing en Connecthing zorgt contractueel voor passende waarborgen voor de data privacy.

10. Vragen?

Heeft u vragen of opmerking over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan NutSelect via compliance@connecthing.nl.

11. Wijzigingen

NutSelect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Breda, juli 2019
Dit is de Privacyverklaring van NutSelect B.V., statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te (4813 DA) Breda aan de Princenhagelaan 13, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 69832854.